Edukacja seksualna/Założenia programu

Spis zagadnień na warsztaty z edukacji seksualnej

Warsztaty z edukacji seksualnej są autorskim programem stworzonym przez Aleksandrę Dulas i Annę Jurek. Program zajęć dydaktycznych został tak pomyślany, aby traktować tę problematykę całościowo: od jej biologicznego aspektu, przez psychologiczny, społeczny do prawnego.

O Fundacji w perspektywie edukacji seksualnej

Jako Fundacja rozpoczęliśmy swoją działalność w duchu promowania postaw społecznych i obywatelskich. Prowadząc projekt "Działam, więc jestem" (09.2009 - 06.2010), mający na celu zachęcenie młodzieży do aktywnego uczestnictwa w działaniach społecznych, spotkaliśmy się z potrzebą dostępu do wiedzy z zakresu edukacji seksualnej.
Poniżej przedstawiamy opis tego, jak to się stało, że prowadzimy warsztaty z edukacji seksualnej.

O dostępie do wiedzy z zakresu edukacji seksualnej na szczeblu międzynarodowym

Dostęp do informacji, edukacji i usług należy do podstawowych praw człowieka przysługujących młodzieży, w szczególności do ich prawa do zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego.
Program działania, Kair 1994, art. 7.41

Porozumienie na rzecz upowszechniania edukacji seksualnej dzieci i młodzieży w polskiej szkole.

Kwestia, czy edukacja seksualna jest potrzebna w szkołach, została rozstrzygnięta na szczeblu międzynarodowym m.in. podczas Światowej Konferencji na Rzecz Ludności i Rozwoju (Kair, 1994) oraz IV Światowej Konferencji na Rzecz Kobiet (Pekin, 1995). Polska uczestniczyła w obu konferencjach i zobowiązała się do realizowania ich postanowień. Według nich szkolna edukacja seksualna powinna być szczególnie wrażliwa na równość płci i tożsamość seksualną oraz ułatwiać zrozumienie płci przeciwnej.

Powszechna Deklaracja Praw Seksualnych

Powszechna Deklaracja Praw Seksualnych to dokument zawierający 11 praw seksualnych, stanowiących fundamentalne i uniwersalne prawa człowieka, przyczyniające się do wolności, równości i godności wszystkich ludzi. Został stworzony w celu zaspokojenia potrzeb społecznych i osobistych, niezbędnych w pełnym rozwoju jednostki.