Włączaj (się) w działanie!

W okresie czerwiec - grudzień 2011 Fundacja Jaskółka realizowała projekt pt.: "Włączaj (się) w działanie!".

Projekt skierowany był do 15 animatorów/edukatorów młodzieżowych w wieku 15-64 lata z gmin Bartniczka, Brzozie, Bobrowo, Górzno, Świedziebnia, którzy w poszukiwaniu szans na swój osobisty rozwój, chcieli zaangażować się w działanie w środowisku lokalnym i zwiększyć swoje umiejętności pracy z dziećmi i młodzieżą w obszarze edukacji nieformalnej.

Celem projektu było pobudzenie aktywności edukacyjnej służącej zwiększeniu umiejętności skutecznego działania z dziećmi i młodzieżą 15 osób z Gmin Bartniczka, Brzozie, Bobrowo, Górzno, Świedziebnia.

Celami szczegółowymi projektu były:
• Włączenie 15 animatorów/edukatorów w działalność społeczną na terenie powiatu brodnickiego
• Podniesienie aspiracji życiowych i edukacyjnych 15 animatorów/edukatorów
• Zwiększenie umiejętności społecznych 15 animatorów/edukatorów przydatnych w pracy z dziećmi i młodzieżą
• Zwiększanie umiejętności 15 animatorów/edukatorów posługiwania się narzędziami metodycznymi w pracy z dziećmi i młodzieżą
• Zwiększenie przez 15 animatorów/edukatorów umiejętności badania potrzeb młodzieży i samodzielnego organizowania wsparcia (tworzenie projektu, szukanie finansowania)

W ramach projektu zaoferowano bezpłatne wsparcie dla animatorów/edukatorów młodzieżowych, obejmujące:
Zajęcia zwiększające umiejętności społeczne przydatne w pracy z dziećmi i młodzieżą :
1. ”Włączanie w działanie dzieci i młodzieży” – szkolenie zwiększające umiejętność motywowania dzieci i młodzieży do działania – szkolenie wyjazdowe, na inaugurację projektu, służące m.in. integracji grupy.
2. "Proces grupowy" - zwiększenie świadomości toczącego się procesu grupowego, nauka wykorzystania naturalnej energii młodzieży i dzieci, myślenia grupowego, przywództwa, konfliktów i współpracy do prowadzenia zajęć – szkolenie wyjazdowe – "laboratorium", które pozwoli grupie w przyspieszonym czasie doświadczyć działania procesu grupowego i poddać zachodzące procesy refleksji z metapoziomu.
3. "Podążanie za potrzebami młodzieży i radzenie sobie z trudnymi sytuacjami" - zajęcia ukazujące, jak radzić sobie z sytuacjami trudnymi i rozwiązywać problemy razem z grupą młodych ludzi
Zajęcia zwiększające umiejętności posługiwania się narzędziami metodycznymi w pracy z młodymi ludźmi:
1. "Pedagogika cyrku metodą pracy z młodymi ludźmi" - zajęcia ukazujące jeden z rodzajów pedagogiki zabawy, czyli uczenia i rozwijania umiejętności sprawnościowych podnoszących poziom samozadowolenia, samorealizacji i pewności siebie wśród dzieci i młodzieży poprzez zabawę - szkolenie wyjazdowe
2. "Wstęp do dramy jako metody pracy z grupą" - nauka efektywnej metody edukacyjno - profilaktycznej wykorzystującej wchodzenie człowieka w role.
3. "Budowanie konspektów spotkań z grupą" - planowanie spotkań z młodymi ludźmi; przegląd metod pracy z dziećmi i młodzieżą i ich użyteczności w konkretnych sytuacjach grupowych.
Zajęcia podnoszące kompetencje organizacyjne służące nabyciu podstawowych umiejętności z zakresu samodzielnego planowania działań społecznych, w tym na rzecz dzieci i młodzieży.
1. „Metody badania potrzeb beneficjentów”
2. „Od pomysłu do działania – dobre praktyki pracy metodą projektu” – nabycie umiejętności planowania projektu, jako podstawowego narzędzia pracy i pozyskiwania finansowania
3. „Źródła finansowania działań społecznych” – zwiększenie wiedzy na temat dostępnych źródeł finansowania działań na rzecz dzieci i młodzieży, umiejętności pozyskiwania środków finansowych
W trakcie realizacji projektu uczestnicy rozpoczęli pracę z grupami dziecięcymi i/lub młodzieżowymi w swoim środowisku. W ramach wsparcia animatorów w pracy z dziećmi, pomocy w rozwiązaniu trudności, jakie pojawiły się na początku pracy z grupą, umożliwienia wymiany doświadczeń, organizowane były spotkania „grupy wsparcia”, czyli spotkania całego zespołu wraz z psychologiem, doświadczonym w prowadzeniu grup dziecięcych i młodzieżowych.
Każdy z uczestników otrzymał wsparcie finansowe na zakup tzw. „pakietu startowego” - wybranych przez siebie materiałów, niezbędnych do rozpoczęcia pracy z grupą dziecięcą/młodzieżową.
W celu ukazania dobrych praktyk pracy z dziećmi i młodzieżą zorganizowaliśmy wyjazd do Kaczego Bagna.

Projekt współfinansowany był przez Unię Europejska w ramach POKL, Działanie 9.5 ,,Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”.