Statut

STATUT FUNDACJI NA RZECZ ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO "JASKÓŁKA"

Fundacja pod nazwą Jaskółka. Fundacja na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego została ustanowiona przez Aleksandrę Dulas, Małgorzatę Matuszczak, Dorotę Rospierską aktem notarialnym sporządzonym w dniu 15 stycznia 2004 roku w Łodzi w Kancelarii Notarialnej przy ul. Wigury 7 przed notariuszem Małgorzatą Nierychłą, repertorium A nr 129/2004 i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 06.04.1984 roku o fundacjach ( tekst jednolity Dz. U. nr 46, poz. 203 z 1991 roku ) oraz niniejszego statutu.

§ 1

Podstawą działania Fundacji na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego "Jaskółka" zwanej dalej Fundacją są przepisy Ustawy o Fundacjach oraz niniejszego statutu. Z chwilą zarejestrowania Fundacji przez Krajowy Rejestr Sądowy posiada ona osobowość prawną.

§ 2

Siedzibą Fundacji jest miasto Łódź.

§ 3

Fundacja działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami, zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami prawa.

§ 4

Fundacja używa pieczęci z napisem "Jaskółka" Fundacja na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego z siedzibą w Łodzi.

§ 5

Jaskółka. Fundacja na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego może używać nazwy skróconej: Fundacja Jaskółka.

§ 6

W związku z prowadzoną działalnością Fundacja może nawiązywać kontakty międzynarodowe z poszanowaniem norm prawa międzynarodowego, prawa polskiego oraz prawa ojczystego kontrahentów zagranicznych.

§ 7

 1. Fundacja może powoływać oddziały, filie, ośrodki, biura i zakłady w kraju i za granicą.
 2. Powołanie w/w odbywa się na mocy uchwały przyjętej przez Zarząd Fundacji.
 3. Sposoby funkcjonowania i zakres kompetencji w/w reguluje uchwała Zarządu.
§ 8

Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw polityki społecznej. Jednocześnie o istnieniu Fundacji powiadomieni są ministrowie właściwi do spraw edukacji, zdrowia, kultury i sztuki.

§ 9

Celem Fundacji jest:
Działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, a w szczególności:

 1. Wspieranie osób, grup i środowisk zagrożonych społecznym wykluczeniem i marginalizowanych.
 2. Działalność charytatywna i humanitarna na rzecz dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych.
 3. Wszechstronna pomoc w prawidłowym rozwoju osobowościowym, fizycznym i społecznym, pomoc w edukacji, rozwijanie zdolności, talentów i zainteresowań.
 4. Ochrona zdrowia, rehabilitacja dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych.
 5. Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.
 6. Ochrona środowiska, w którym wzrastają dzieci i młodzież, edukacja ekologiczna.
 7. Propagowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego lokalnego, narodowego i europejskiego.
 8. Działania na rzecz przyjaznych stosunków między narodami wspólnoty europejskiej.
 9. Działania na rzecz spójności społeczno - ekonomicznej.
§ 10

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Propagowanie idei świadomego macierzyństwa i odpowiedzialności rodzicielskiej.
 2. Zapewnienie opieki dzieciom i wspomaganie ich rozwoju w bliskim, bezpiecznym, przyjaznym i zdrowym środowisku.
 3. Prowadzenie przez zespoły interdyscyplinarne rozpoznania, opieki terapeutycznej i psychoterapeutycznej.
 4. Wdrażanie pro rodzinnych programów na rzecz dzieci i młodzieży.
 5. Zapobieganie patologiom społecznym: uzależnieniom, bezrobociu, agresji i przestępczości.
 6. Rozpoznanie potrzeb społeczności lokalnych i tworzenie lokalnych działań profilaktyczno - opiekuńczych.
 7. Wdrażanie programów interwencyjnych w środowiskach zagrożonych społecznym wykluczeniem.
 8. Tworzenie ognisk terapeutycznych.
 9. Pomoc w rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
 10. Organizowanie czynnego wypoczynku dzieciom i młodzieży, połączonego z realizacją programów profilaktyczno - zdrowotnych, edukacyjnych, wychowawczych, terapeutycznych, integracyjnych i z rehabilitacją.
 11. Organizowanie spotkań środowiskowych, konferencji, seminariów i szkoleń poświęconych celom Fundacji.
 12. Działania pro ekologiczne, mające na celu poprawę warunków środowiska, w którym wzrastają dzieci i młodzież.
 13. Dbałość o materialne dobra kultury.
 14. Propagowanie i dbałość o wartości dziedzictwa kulturowego lokalnego, narodowego i europejskiego, połączone z przekazywaniem ich młodszemu pokoleniu.
 15. Współpracę ze środowiskiem naukowym, wspieranie działalności kulturalnej, oświatowej i naukowej w zakresie obejmującym cele Fundacji.
 16. Współpracę z organizacjami państwowymi i społecznymi w zakresie obejmującym cele Fundacji.
 17. Współpracę z organizacjami samorządowymi w zakresie obejmującym cele Fundacji.
 18. Współpracę z instytucjami Unii Europejskiej w zakresie obejmującym cele Fundacji.
 19. Współpracę z zagranicznymi organizacjami państwowymi, samorządowymi, a zwłaszcza organizacjami działającymi w sektorze non - profit w zakresie obejmującym cele Fundacji.
 20. Wdrażanie programów edukacyjnych kształtujących postawy tolerancji i zapobiegających ksenofobii.
 21. Organizowanie międzynarodowej wymiany dzieci i młodzieży, połączonej ze wspólnymi działaniami młodych.
 22. Propagowanie wzorów współpracy międzynarodowej na różnych szczeblach na rzecz rozwoju przyjaznych stosunków między mieszkańcami państw Europy.
 23. Współpracę z mediami w celu promocji idei Fundacji i dobrych wzorów zachowań społecznych.
 24. Propagowanie idei samorządności, wspieranie lokalnych społeczności w dążeniu do poprawy ich funkcjonowania i warunków egzystencji.
 25. Wdrażanie programów edukacyjnych kształtujących dobre postawy społeczne.
 26. Stwarzanie dzieciom i młodzieży sprzyjających warunków do rozwoju zdolności, zainteresowań i talentów.
 27. Zabezpieczanie potrzeb kulturalnych i edukacyjnych dzieci i młodzieży.
 28. Prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej w zakresie idei i celów Fundacji.
 29. Przyznawanie wyróżnień i nagród osobom i instytucjom, których działalność w istotny sposób przyczynia się do realizacji celów Fundacji.
§ 11

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 2500,00 PLN ( dwa tysiące pięćset złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania

§ 12

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

 1. Darowizn, spadków, zapisów, dotacji i subwencji osób fizycznych i prawnych, a także innych przysporzeń majątkowych przekazywanych na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne.
 2. Odsetek bankowych.
 3. Dochodów ze zbiórek, aukcji, loterii i przetargów organizowanych przez Fundację lub na jej rzecz.
 4. Papierów wartościowych.
 5. Dochodów z majątku Fundacji.
 6. Praw majątkowych, pożytków i dochodów z tych praw.
 7. Innych wpływów.
§ 13

Przyjęcie przez Fundację spadku może nastąpić pod warunkiem złożenia oświadczenia o przyjęciu z dobrodziejstwem inwentarza.

§ 14

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
 2. Cały dochód z prowadzonej działalności gospodarczej Fundacja przeznacza na realizację celów statutowych.
§ 15

W zakresie dysponowania majątkiem nakłada się na Fundację następujące ograniczenia:

 1. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań swoim majątkiem w stosunku do:
  1. swoich członków,
  2. członków Zarządu lub Rady Fundacji,
  3. swoich pracowników,
  4. osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi".
 2. Fundacja nie może przekazywać swojego majątku na rzecz jej członków, członków Zarządu i Rady Fundacji, pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 3. Fundacja nie może wykorzystywać swojego majątku na rzecz jej członków, członków Zarządu i Rady Fundacji, pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.
§ 16

Fundacja nie może dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą jej członkowie, członkowie Zarządu i Rady Fundacji, jej pracownicy oraz ich osoby bliskie.

§ 17

W sprawach połączenia z inną fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

§ 18

 1. Zmian w statucie dokonuje Zarząd Fundacji, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji.
 2. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.
§ 19

 1. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.
 2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.
 3. W razie likwidacji majątek Fundacji zostanie przeznaczony na cele zgodne z celami statutowymi.
§ 20

Organami odpowiedzialnymi za funkcjonowanie Fundacji są Zarząd i Rada Fundacji.

§ 21

 1. Decyzje organów Fundacji zapadają w formie uchwał zwykłą większością głosów w głosowaniach jawnych przy obecności większości członków Zarządu lub Rady.
 2. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu lub Przewodniczącego Rady.
 3. O posiedzeniach Zarządu i Rady muszą być powiadomieni wszyscy członkowie w/w organów.
§ 22

 1. Pierwszy Zarząd Fundacji zostanie powołany jednomyślną uchwałą przez Fundatorów.
 2. Zarząd Fundacji w składzie do 5 osób wyłoni spośród siebie prezesa, wiceprezesa i sekretarza.
 3. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji lub śmierci członka Zarządu.
 4. W przypadku określonym w § 22, pkt. 3 uzupełnienie składu Zarządu następuje poprzez wskazanie kandydatury przez Zarząd i zatwierdzenie jej przez Radę Fundacji.
 5. W przypadku, gdy rezygnację z członkostwa w Zarządzie składają lub śmierć ponoszą wszyscy członkowie Zarządu, nowy Zarząd zostaje ustanowiony przez Radę Fundacji.
 6. W szczególnie uzasadnionym przypadku odwołanie członka Zarządu może nastąpić w wyniku uchwały podjętej przez pozostałych członków Zarządu i zatwierdzenia jej przez Radę Fundacji.
 7. Zarząd Fundacji odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, z tym, że nie rzadziej aniżeli co 3 miesiące.
 8. Posiedzenia Zarządu muszą być protokołowane.
§ 23

 1. Do kompetencji Zarządu należy:
  1. Kierowanie działalnością Fundacji.
  2. Reprezentowanie Fundacji.
  3. Przyjmowanie darowizn, dotacji, spadków i zapisów.
  4. Podejmowanie decyzji w przedmiocie zmian statutu Fundacji i zgłoszenie wniosku o ich zatwierdzenie do Rady Fundacji.
  5. Podjęcie uchwały w przedmiocie likwidacji Fundacji.
  6. Wnioskowanie do Rady Fundacji o połączenie z inną Fundacją.
 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
  1. Uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych.
  2. Uchwalanie regulaminów.
  3. Sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji.
  4. Ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji.
  5. Podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów.
  6. Podejmowanie decyzji w sprawie zmian w statucie.
 3. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji mogą składać dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.
§ 24

Członkowie Zarządu mogą być wynagradzani przez Fundację z tytułu pełnionych obowiązków. Wysokość ich wynagrodzenia jest zatwierdzana przez Radę Fundacji.

§ 25

Zarząd co roku do dnia 31 marca jest zobowiązany przedkładać Radzie Fundacji sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni kalendarzowy rok działalności Fundacji.

§ 26

Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach nadzorczych, stanowiących, doradczych i inicjatywnych.

§ 27

 1. Radę Fundacji stanowią osoby fizyczne po wyrażeniu przez nie zgody.
 2. Pierwszych członków Rady Fundacji powołują Fundatorzy.
 3. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję, lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
 4. W pracach Rady bierze udział co najmniej 3 członków.
 5. Członkowie Rady Fundacji są zobowiązani do wybrania spośród siebie Przewodniczącego
 6. Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
 7. Rada Fundacji odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej, aniżeli raz do roku.
 8. Posiedzenia Rady Fundacji muszą być protokołowane.
 9. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.
 10. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady może nastąpić w wyniku uchwały podjętej przez pozostałych członków Rady Fundacji.
 11. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
 12. Członkowie Rady Fundacji nie mogą pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu.
 13. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
 14. Członkowie Rady Fundacji z racji pełnionych funkcji nie pobierają wynagrodzenia.
 15. Członkowie Rady Fundacji nie mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż określone w art. 8 pkt. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 60, poz. 535);
§ 28

Do zadań Rady w szczególności należy:

 1. Nadzór nad działalnością Fundacji.
 2. Rozpatrywanie corocznych sprawozdań z działalności Fundacji.
 3. Podejmowanie uchwał w przedmiocie udzielania absolutorium Zarządowi po każdym roku działalności.
  1. W przypadku nieudzielenia absolutorium Rada zawiadamia Ministra sprawującego nadzór nad Fundacją.
  2. Rada Fundacji ma prawo odwołać Zarząd, o ile na drodze sądowej wykaże, że działa on wbrew obowiązującemu prawu, na szkodę interesów lub wbrew statutowym celom Fundacji.
 4. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
 5. Wytyczanie głównych kierunków rozwoju Fundacji.
 6. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia.
 7. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją.
§ 29

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

Łódź, dn. 14 stycznia 2004 roku.